De globala hållbarhetsmålen

Tillsammans mot en hållbar framtid

Ingen fattigdom

Deltagarna i våra program lever under fattigdomsgränsen. De lever i multidimensionell fattigdom med inga eller små medel för att förbättra sina levnadsvillkor. Våra insatser syftar till att bryta fattigdomens onda cirkel genom att mobilisera självhjälpsgrupper, träna och utbilda självhjälpsgruppernas medlemmar i småskaligt företagande så att de kan säkra en långsiktigt hållbar försörjning samtidigt som de har styrkan och kunskapen att hävda sina rättigheter.

Ingen hunger

Hungern i världen ökar. Mer än 800 miljoner människor lider av hunger och mer än 900 miljoner lever i matosäkerhet. Hand in Hand Swedens insatser bidrar till att öka den lokala matproduktionen genom att utbilda småskaliga bönder i jordbruksmetoder och förbättra tillgång till bättre och säkrare marknader för att på så sätt öka de ekonomiska marginalerna som gör att självhjälpsgruppens medlemmar och deras familjer får tillgång till mer och bättre mat.

God utbildning för alla

En grundläggande orsak till att barn inte går i skolan är fattigdom. Barn som lever i fattigdom riskerar att dras in i barnarbete, att inte gå i skolan eller att inte kunna slutföra sin utbildning. Hand in Hand Swedens insatser bidrar till en ökning av hushållens inkomster som gör det möjligt för föräldrar att prioritera sina barns utbildning. Hand in Hand Sweden stödjer påverkansarbete för utbildning, skoldrift och stöd till marginaliserade barn att fullfölja sin skolgång. Vid behov säkerställer vi att det finns nödvändig fysisk infrastruktur och gynnsamma sociala miljöer som bidrar till en anständig skolmiljö för barnen.

Jämställdhet

Att stärka kvinnor och flickors rättigheter vad avser till exempel lika tillgång till utbildning, hälsovård och anständigt arbete, samt säkerställa deras representation i politiska och ekonomiska beslutsprocesser är en förutsättning för att utrota fattigdom. Majoriteten av medlemmarna i självhjälpsgruppen som ingår i Hand in Hand Swedens insatser är kvinnor. Till viss del inkluderar vi även män och unga i våra program då detta bidrar till att förändra synen på traditionella könsroller och kvinnors rättigheter. Vi tränar deltagarna i medborgerliga, mänskliga och kvinnors rättigheter.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

En hållbar ekonomisk tillväxt bidrar till en positiv och inkluderande utveckling av vårt samhälle. Förekomsten av anständiga jobb, entreprenörskap, tillgång till finansiering och innovation är nyckeln till framsteg. Genom att bidra till etablering av mikroföretag, stödja gräsrotsentreprenörer och ge dem tillgång till finansiella tjänster och ny teknik, ökar möjligheten att de kan försörja sig, få ett jobb, få bättre tillgång till varor och tjänster. Detta har en positiv inverkan på den lokala ekonomin.

Genomförande och partnerskap

Endast genom att samarbeta kan vi lyckas nå de globala målen. Sektoröverskridande samarbeten och kreativa partnerskap krävs. Hand in Hand Sweden sprider kunskap och information om hur olika aktörer kan bidra till att minska fattigdomen i världen. Vi vill synliggöra sambanden mellan försörjning, entreprenörskap, jobbskapande och respekt för mänskliga rättigheter, jämställdhet, utveckling och demokrati.