Effekten av vårt arbete

Så påverkas individ, familj och samhälle

Hand in Hand har en lång tradition av att mäta och analysera av våra program. För att fortsätta utvecklas och förbättras, satsar vi fokuserat på att vässa metoder och utvärderingar som kan säkerställa våra insatsers långsiktiga effekt på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Vårt arbete sker på gräsrotsnivå, men när människor kan försörja sig förbättras förutsättningarna för både individer och samhälle; barnen går i skolan, hälsan förbättras, jämställdheten ökar och miljön förbättras. En stärkt självkänsla ger även förutsättningar för att utkräva sina demokratiska och mänskliga rättigheter gentemot familj, beslutsfattare och myndigheter.

Så mäter vi framstegen

För att mäta vad Hand in Hand Sweden, i samarbete med våra partnerorganisationer, har åstadkommit följer vi löpande ett antal fasta indikatorer. Varje partnerorganisation rapporterar månatligen till Hand in Hand Sweden och resultaten publiceras på vår hemsida.

Vi mäter också ekonomiska och sociala indikatorer som förändring i inkomst, tillgång till krediter, förbättrad levnadsstandard (exempelvis tillgång till sanitet), förbättrad hälsa, boendestandard, tillgång till hälsovård men också kvinnors ställning i familj och lokalsamhälle. Vi utvärderar förändringar som sker i lokalsamhället – medborgares deltagande i demokratiska processer, i lokala beslutsorgan och samhällsutveckling i allmänhet.

Med flera miljoner startade gräsrotsföretag i programländerna vet vi att våra insatser gör skillnad. Men för att utveckla och förbättra insatserna behövs kontinuerliga analyser och utvärderingar av de hållbara effekter och förändringar vi bidrar till. Hur påverkas individen, familjerna och hela samhällen socialt, miljö- och jämställdhetsmässigt?

Interna utvärderingar görs regelbundet av Hand in Hand Sweden och av våra partnerorganisationer. Vi anlitar också externa organisationer och auktoriserade revisorer för att utvärdera våra program och projekt samt kvaliteten på inrapporterad data. Utvärderingarna av vår programverksamhet är ett redskap för uppföljning och lärande. Tyngdpunkten ligger på att förstå effekten av våra insatser, hur de förändrar/förbättrar livsvillkoren för deltagarna.