Sustainable poverty reduction through entrepreneurship