För minskad fattigdom, ökad jämställdhet och förbättrad demokrati

Womens rights build strong communities

Detta projekt pågick mellan januari 2021 och december 2022, och bygger vidare på ett program från 2017. Projektet genomfördes i delstaterna Rajasthan och Tamil Nadu i Indien samt i Kajiado och Nairobi County i Kenya, där målgruppen befinner sig i situationer präglade av fattigdom, utsatthet, könsbaserad diskriminering och låga utbildning- och läskunnighetsnivåer.

Projektet syftade till att bidra till minskad fattigdom, stärkt jämställdhet och förbättrad demokrati. Detta, med fokus på att stärka kvinnors sociala och ekonomiska egenmakt genom att organisera självhjälpsgrupper i större nätverk (Cluster level networks) samt att bygga kvinnornas kunskap och kapacitet att kunna hävda sina socioekonomiska rättigheter. Projektet finansierades genom medel från Sida via ForumCiv.

Koppling till de globala hållbarhetsmålen

På ett övergripande plan är utvecklingsmål 1; Ingen fattigdom i fokus då syftet med projektet är att långsiktigt främja försörjningsmöjligheterna för särskilt utsatta grupper av kvinnor. Vidare finns ett fokus på utvecklingsmål 5; Jämställdhet eftersom projektet huvudsakligen riktar sig till kvinnor som rättighetsbärare. Andra mål som berörs är 3; Hälsa och välbefinnande, 4; utbildning för alla, 8; arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 10; Minskad ojämlikhet och till mål 16; Fredliga och inkluderande samhällen.

Utvärdering

Kvinnor i Indien och Kenya som har deltagit i programmet har ökat sin försörjning och stärkt sina rättigheter. Programmet svarar mot tydliga behov i fattiga områden.

Utvärdering

En komponent i projektet har varit att bidra till att stärka kvinnor genom utbildning i mänskliga rättigheter. Förutom att kunskapen har ökat finns det också tecken på att kvinnor är mer delaktiga i beslut på bynivå än tidigare.