Skapar sammanhållning genom självhjälpsgrupper

United

Projektet startade i april 2019 och pågick till och med mars 2022. Kvinnorna på landsbygden i Indien har begränsad kontroll över mark och tillgångar och endast en låg andel är läskunniga vilket gör dem till en särskilt utsatt grupp både ur ett socioekonomiskt, kulturellt och politiskt perspektiv. Madhya Pradesh är en av de minst utvecklade staterna i Indien och en hög andel av befolkningen lever i extrem fattigdom.

Syftet med projektet var att utveckla ekonomisk kapital via bildandet av självhjälpsgrupper, därigenom sker utbildning inom företagande och även koppling till värdekedjor. Vidare syftade projektet till att stärka kvinnornas sociala kapital genom att skapa nätverk av grupper som möjliggör samarbete över större geografiska områden. Detta för att kunna etablera nya företag, stärka befintlig verksamhet och även för att kvinnorna ska kunna kräva sina rättigheter genom att organisera sig.

Koppling till de globala hållbarhetsmålen

Eftersom projektet riktar sig till socioekonomisk, kulturellt och politiskt marginaliserade kvinnor fokuserar projektet på FNs hållbara utvecklingsmål 5; Jämställdhet och vidare finns det även ett fokus mot utvecklingsmål 10; Minskad ojämlikhet.