Hållbar försörjning via "gröna företag"

Environment as Business

Kenya är ett av de länder som drabbats hårdast av de pågående klimatförändringarna. I landets städer växer slumområden som ofta även fungerar som dumpningsplatser för miljöfarligt avfall och gifter som bidrar till det ökande klimathotet genom utsläpp av växthusgaser, försurning av jorden och förgiftning av grundvattnet. Situationen i dessa slumområden är ohållbar.

Håll Sverige Rent och Hand in Hand samarbetar i syfte att förbättra levnadsvillkoren för människor bosatta i stadsnära slumområden i Kasarani, Nairobi. En kombination av miljö- och klimatarbete samt utbildning i entreprenörskap ger invånarna i dessa områden möjlighet till en mer hållbar försörjning samt kunskap i hur de kan förbättra sin närmiljö. Projektet finansieras av Svenska Postkodlotteriet.

Koppling till de globala hållbarhetsmålen

Arbetet med avfallshantering, förbättrad miljö- och klimatvänlighet och entreprenörskap, fokuserar på FN:s hållbara utvecklingsmål 11; Hållbara städer och samhällen vilket i sin tur leder till utvecklingsmål 13; Bekämpa klimatförändringen.

Projektet bidrar genom att främja ekonomisk och miljömässig hållbarhet i ett längre perspektiv även till mål 10; Minskad ojämlikhet och till mål 16; Fredliga och inkluderande samhällen.

Utvärdering

Nästan samtliga (99%) respondenter ansåg att projektet hade en positiv inverkan på deras dagliga liv just genom jobbskapandet. Utvärderingen visade också en minskning av riskfyllda och destruktiva beteenden och förekomsten av kriminalitet vilket kunde kopplas till att antalet jobb ökat.