Hållbar försörjning via "gröna företag"

I samarbete med Håll Sverige Rent genomfördes projektet ”Environment as a Business” i Kenya i syfte att förbättra levnadsvillkoren för människor som är bosatta i stadsnära slumområden i Kasarani, i utkanten av fyra-miljoners staden Nairobi.

Kasarani ligger i anslutning till en av kontinentens största dumpningsplatser och en bristande hantering leder till social utsatthet och sjukdomar såsom kolera. En kombination av miljö- och klimatarbete samt utbildning i entreprenörskap ska ge invånarna i dessa områden möjlighet till mer hållbar försörjning via ”gröna företag” och kunskap i hur de kan förbättra sin närmiljö. Projektet är finansierat av Postkodlotteriet.

Bakgrund

Kenya är ett av de länder som drabbats hårdast av de pågående klimatförändringarna. I landets städer växer slumområden som ofta även fungerar som dumpningsplatser för miljöfarligt avfall och gifter som bidrar till det ökande klimathotet genom utsläpp av växthusgaser, försurning av jorden och förgiftning av grundvattnet. Situationen i dessa slumområden är ohållbar.

Projektet “Environment as Business” implementeras gemensamt av Hand in Hand och Håll Sverige Rent. Vi kompletterar varandra väl – Hand in Hand har specialistkompetens inom entreprenörskap och Håll Sverige Rent är en expertorganisation inom avfallshantering. Samarbetet bygger på att Hand in Hand tränar i entreprenörskap och Håll Sverige Rent utbildar Hand in Hands fältpersonal i återvinning, sophantering och renhållning. Tillsammans tar vi fram ramarna för miljöcertifiering av de småskaliga företagen med utgångspunkt i fattigdomsbekämpning och hjälp till självhjälp.

Projektet äger rum i Kasarani med omnejd, i utkanten av Nairobi – ett område med stora behov av miljöinsatser, både vad gäller avfallshantering, klimatinsatser inom det småskaliga jordbruket och ökad miljömedvetenhet och praxis bland invånarna. Ca 16.000 individer omfattas av projektaktiviteterna, varav cirka 80% är kvinnor och 20% män. Ungefär hälften av den totala målgruppen är mellan 18–35 år.

Exempel på innovativa komponenter

Exempel på innovativa komponenter

  • Miljöcertifiering av företag som på olika sätt arbetar mot en hållbarare miljö.
  • En årlig tävling där miljövänliga och innovativa entreprenörer får besöka Sverige för att få inspiration, utbildning och coaching från svenska entreprenörer, organisationer och myndigheter.
  • Samarbete med lokala och nationella myndigheter för att utveckla avfallshanteringsmetoder där småskaliga entreprenörer i samarbete med lokalsamhället kan bedriva återvinnings- och renhållningsarbete.
  • Att ta fram och erbjuda lokal produktion/återbruk av hållbara alternativ för plastpåsar efter att förbudet mot plastpåsar trädde i kraft i Kenya 2017. Detta ger våra samarbetspartners möjlighet att ta del av en helt ny marknad.

Genom utvecklandet av en miljöcertifiering och en modell för hållbar avfallshantering kommer projektet kunna skalas upp och reproduceras i andra områden efter behov.

Projektets två huvudmål

Projektets två huvudmål

  • Bidra till en renare och hållbarare miljö i Kasarani med omnejd (Kenya, Nairobi) genom att skapa 3 300 miljövänliga företag (miljöcertifierade företag och företag som har miljö som affärsmodell) och förbättra befolkningens hantering av miljön.
  • Öka medvetenheten hos befolkningen i Kasarani om deras rättigheter och hos myndigheter om deras ansvar, samt skapa en modell för hållbar avfallshantering.
Koppling till FN:s Globala Hållbarhetsmål

Koppling till FN:s Globala Hållbarhetsmål

Arbetet med avfallshantering, förbättrad miljö- och klimatvänlighet och entreprenörskap, fokuserar på FNs hållbara utvecklingsmål 11 – Hållbara städer och samhällen vilket i sin tur leder till utvecklingsmål 13 – Bekämpa klimatförändringen. Projektet bidrar genom att främja ekonomisk och miljömässig hållbarhet i ett längre perspektiv även till mål 10 – Minskad ojämlikhet och till mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen.

Mer om Environment as Business

Hållbar fattigdomsbekämpning - effekten av vårt arbete

Hållbar fattigdomsbekämpning - effekten av vårt arbete

Så gör vi skillnad