Biodling, honungsproduktion och ett bondeägt kooperativ

Området Baringo i Kenya är kraftigt beroende av småskaligt jordbruk, vars förutsättningar blir allt sämre genom de pågående klimatförändringarna. Projektet ”Baringo Honey Value Chains” syftar till att ge småskaliga jordbrukare i Baringo, Kenya, träning i hållbara jordbruksmetoder med fokus på biodling och honungsproduktion samt stöd att stärka ett bondeägt kooperativ där förädling och marknadsföring av producerad honung kan äga rum. Projektet bidrar även till att Hand in Hand Eastern Africa kan stärka sin förmåga att arbeta mer marknadsbaserat och på så vis ge småskaliga entreprenörer möjlighet att fortsätta växa. 

Bakgrund

Baringo County i Kenya är ett område som drabbats hårt av torka och oregelbundna regn de senaste sex åren. Detta leder till en ökad utsatthet för områdets småskaliga jordbrukare som befinner sig i en mycket utsatt situation och till hög grad är beroende av sitt jordbruk för att få mat för dagen. Genom att diversifiera sitt jordbruk och engagera sig i biodling får dessa jordbrukare dels fler inkomster, en mer varierad kost och de bidrar till områdets biodiversitet då bin fyller en viktig funktion som pollinerare.

Projektet ”Baringo Honey Value Chains” pågår mellan 2020-2022. Majoriteten av grödor och växter som är karaktäristiska för Kenya – och Östafrika i stort – är i hög grad beroende av pollinering för att fortleva och spridas. Genom projektet får våra deltagare träning och hjälp med utrustning av vår lokala samarbetspartner African Beekeepers Ltd. Denna träning möjliggör en hållbar och säker hantering av bisamhällen samt effektiva metoder för honungsförädling.

Parallellt med detta får deltagarna träning i miljö och klimat, med konkreta exempel på hur man kan arbeta både förebyggande och adaptivt med klimatförändringarnas negativa konsekvenser, som exempelvis torka och oregelbunden nederbörd. Vattenresurshantering, skogsjordbruk och diversifiering av grödor är nyckelkomponenter.

Projektet bygger vidare på ett tidigare projekt som finansierades av Radiohjälpen, där tränade individer fick hjälp att organisera sig i ett kooperativ med kapacitet att förädla, paketera och sammanställa och sälja vidare större kvantiteter av honung. Genom denna fas två kommer kooperativet att få ytterligare stöd att växa och utvecklas, och processen kommer att dokumenteras för att bidra till en manual i marknadssystemutveckling, där även andra värdekedjor kommer att ingå.

Projektets två huvudmål

Projektets två huvudmål

  • Stärka 2 000 småskaliga jordbrukares förmåga att motverka och anpassa sig till miljö- och klimatförändringar genom motståndskraftigt, innovativt och hållbart jordbruk.
  • Stärka honungskooperativet genom kunskapsbyggande; administrativ och praktisk kapacitet; produktion och ökat medlemsantal (från 1 500 till 2 000). Ge ledare för kooperativet träning i rättighetsbaserat arbete.
Koppling till FN:s Globala Hållbarhetsmål

Koppling till FN:s Globala Hållbarhetsmål

Projektet bidrar huvudsakligen till FNs hållbara utvecklingsmål 1 – Ingen fattigdom, 2 – Ingen hunger, 5 – Ökad jämställdhet och 15 – Ekosystem och biologisk mångfald.  

Hållbar fattigdomsbekämpning - effekten av vårt arbete

Hållbar fattigdomsbekämpning - effekten av vårt arbete

Så gör vi skillnad