Nyheter

(Tillsatt) Vi söker en Monitoring, Evaluation, Accountability and Learning Manager

Hjälp oss att utvärdera hur vårt arbete gör skillnad! Vi söker en entusiastisk och driven Monitoring, Evaluation, Analysis and Learning (MEAL) Manager som tillsammans med oss vill bidra till en bättre värld. Du blir en viktig förstärkning till Hand in Hand Sweden teamet i Stockholm som består av totalt tjugo personer.

Vi söker en entusiastisk och driven Monitoring, Evaluation, Analysis and Learning (MEAL) Manager som tillsammans med oss vill bidra till en bättre värld. Du blir en viktig förstärkning till Hand in Hand Sweden teamet i Stockholm som består av totalt tjugo personer. Du kommer att jobba nära kollegorna inom programutveckling, insamling, givarsamarbeten, kommunikation och ekonomi och rapporterar till Generalsekreteraren. Hand in Hand Sweden jobbar aktivt med tre partnerorganisationer i Indien, Kenya och Zimbabwe, och din roll blir att ansvara för MEAL arbetet tillsammans med partnerorganisationerna. Du kommer även att arbeta med våra kollegor i London på Hand in Hand International. 

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att:

 • Ansvara, driva och utveckla Hand in Hand Swedens analys- och utvärderingsarbete i nära samarbete med partnerorganisationerna.
 • Utforma MEAL-insatser för att bedöma effekterna av projekten.
 • Säkerställa att alla projekt, ansökningar och avtal tillämpar MEAL, samt har en utarbetat målstyrd projektplaneringsmetod med tydliga del- och projektmål.
 • Övervaka hållbarheten i projektresultaten (bl.a. genom fältbesök), samt se till att arbete görs för att uppfylla de program- och projektmål som fastställts av partnerorganisationerna i fält tillsammans med Hand in Hand Sweden.
 • Granska interna och externa utvärderingsrapporter, för att säkerställa att de uppföljer de utsatta målen för utvärderingen.
 • Stödja partnerorganisationerna i utvecklandet av deras MEAL-arbete, inklusive bygga kapacitet hos partnerorganisationerna genom träning och mentorskap.
 • Dokumentera och sprida projektresultat internt och externt, inklusive se över effektberättelser för extern kommunikation.
 • Vara uppdaterad på bästa praxis inom MEAL.

Kvalifikationer och färdigheter:

 • Kandidatexamen eller magisterexamen i statistik, statsvetenskap, internationella relationer eller relaterat område.
 • Minimum 7 års relevant arbetserfarenhet, och minimum 2 års erfarenhet av MEAL-arbete.
 • Fördjupad förståelse av MEAL och resultatstyrningsmetoder (Results-Based Management).
 • God kunskap om kvantitativa och kvalitativa utvärderingsmetoder, och beprövad förmåga att designa utvärderingsinstrument.
 • Avancerad kunskap i MS Word och Excel.
 • Erfarenhet från verksamhet i fält är önskvärd.
 • Kunna arbeta strukturerat och självständigt, samtidigt vara en bra lagspelare.
 • Utmärkt förmåga att kunna uttrycka sig muntligt och skriftligt på svenska och engelska.

Omfattning: Tillsvidareanställning, 100%, 40 timmar i veckan. Regelbundna resor till verksamhetsländerna, ca 3 gånger per år förekommer.

Arbetsplats: Nybrogatan 34, Stockholm

Help us evaluate how our work makes a difference!
Hand in Hand Sweden is looking for a Monitoring, Evaluation, Accountability and Learning Manager

We are looking for an enthusiastic and driven Monitoring, Evaluation, Accountability and Learning (MEAL) Manager who, together with us, wants to contribute to a better world. Our goal is to eradicate poverty in the communities where we work through an entrepreneurship and job creation model.

You will be an important reinforcement to the Hand in Hand Sweden’s team in Stockholm, which consists of twenty people. You will work closely with colleagues from the programme team, fundraising, communication and finance, and report to the Secretary General. Hand in Hand Sweden works actively with three partner organizations in India, Kenya and Zimbabwe, and you will be responsible for the MEAL work together with the partner organizations. You will also work with our colleagues in London at Hand in Hand International.

Your main tasks will be to:

 • Manage and develop Hand in Hand Sweden’s analysis and evaluation work in close collaboration with our partner organizations in India, Eastern Africa and Zimbabwe.
 • Design overall MEAL frameworks to assess the effects of the projects.
 • Ensure that all projects, proposals and agreements apply MEAL standards, for example developing goal matrices with clear expected results that align with country strategies.
 • Monitor the sustainability of the project results (e.g. through field visits), and help ensure that work is undertaken to meet the program and project goals set by the partner organizations together with Hand in Hand Sweden.
 • Support the design and implementation of internal and external evaluations, including drafting ToR, developing evaluation tools, and reviewing reports, to ensure that they fulfil the specified goals set for the evaluation.
 • Support partner organizations in the development of their MEAL policies and frameworks, including building capacity of partner organizations through training and mentoring.
 • Document and disseminate project results internally and externally, including reviewing Hand in Hand Sweden’s effect report for external communication.
 • Be updated on best practices within the MEAL field.

Qualifications and skills:

 • Bachelor’s degree or master’s degree in statistics, political science, international relations or related field.
 • Minimum of 7 years’ relevant work experience, and a minimum of 2 years’ experience of MEAL work.
 • In-depth understanding of MEAL and Results-Based Management.
 • Good knowledge of quantitative and qualitative evaluation methods, and proven ability to design evaluation tools.
 • Advanced knowledge in MS Word and Excel.
 • Experience of fieldwork is desirable.
 • Be able to work in a structured and independent manner, while being a good team player.
 • Excellent ability to express oneself orally and in writing in English , and basic knowledge in Swedish.

Scope of employment: Indefinite period, 100%, 40 hours a week. Regular trips to the partner organizations, about 3 times per year.

Workplace: Nybrogatan 34, Stockholm.

Tillbaka till