VÄGEN FRAMÅT I ZIMBABWE
Nyheter

VÄGEN FRAMÅT I ZIMBABWE

I syfte att sprida Hand in Hands modell till fler länder har vi sedan 2011 verksamhet i Zimbabwe där vår unika arbetsmetod har anpassats för att passa den lokala strukturen.

Zimbabwe präglas idag av en omfattande ekonomisk och politisk instabilitet. Nästan 70 % av befolkningen lever under den nationella fattigdomsgränsen (vilket är runt 1 USD per dag) och många grupper, inte minst kvinnor och ungdomar, lever utsatta och marginaliserade. Syftet med Hand in Hands verksamhet i Zimbabwe är att hjälpa fattiga människor så att de kan skapa bättre livsvillkor för sig själva och sina familjer. Det åstadkommer vi genom vår hjälp till självhjälpsmodell som bygger på social mobilisering, utbildning och träning i sparande och att driva en egen verksamhet, förbättrad tillgång till mikrolån, hjälp med affärsutveckling och tillgång till nya marknader.

Stor potential för entreprenörskap

Vägen framåt i Zimbabwe är nu att ytterligare stärka vår befintliga struktur och insatserna i fält. Vi ser stora möjligheter för vår entreprenörskapsmodell i landet eftersom där finns ett stort behov av inkomstbringande verksamheter för att komma till bukt med rådande fattigdom. Dessutom är potentialen för Hand in Hands verksamhet stor bland lokalbefolkningen då utbildningsnivån är relativt hög och drivkraften hos människorna stark. Samtidigt är Zimbabwe ett land med omfattande politiska, ekonomiska och sociala utmaningar. Existerande finansmarknad är mycket osäker som en konsekvens av den inflation som länge präglat landet, därmed är finansieringsmöjligheterna ytterst begränsade och kontantomsättningen låg. Av den anledningen är det svårt för befolkningen att spara pengar och fattiga människor lever allt mer ur hand i mun. Brist på transportmedel är ytterligare en av utmaningarna inom landet, det försvårar entreprenörers behov att nå ut till marknader samtidigt som det utgör en stor utmaning för Hand in Hands personal att kunna komma ut i fält.

Hand in Hands arbetsmodell

Den förväntade effekten av våra insatser i Zimbabwe är att stärka och fördjupa Hand in Hands struktur och arbete i fält, samtidigt som det ska bidra till nya och bättre försörjningsmöjligheter för landets fattiga. För varje person som tränas skapas bättre levnadsförhållanden för hela familjen, det inkluderar till exempel bättre mathållning, ökad tillgång till utbildning för barn, förbättrad tillgång till grundläggande hälso- och sjukvård samt bättre bostäder. Vi rapporterar bland annat på antalet tränade personer och vilken typ av träning som dessa fått, hur träningen används av vår målgrupp (till exempel genom att rutinmässigt spara pengar, starta nya företag och få en ökad inkomst) och hur vi stärker vår befintliga struktur och våra insatser i fält genom tillgång till mikrokrediter och nya marknader, datainsamling och datahantering, relationsbyggande med statliga myndigheter och andra viktiga aktörer.

Miljön i Zimbabwe innehåller både stora möjligheter och utmaningar, men ökad utbildning och träning i entreprenörskap kommer att spela en avgörande roll för individens och familjen överlevnad, och för hela landets utveckling.

Mer om Hand in Hands arbetsmetod

Tillbaka till