Vi bidrar till 12 av de 17 globala målen

FN:s 193 medlemsländer har enats om Agenda 2030 – de globala målen för hållbar utveckling – som innehåller 17 universella mål och 169 delmål med ambitionen att uppnå global ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling. Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå tre fantastiska saker under de kommande åren: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen samt att lösa klimatkrisen.

Här nedan berättar vi på vilket sätt Hand in Hand bidrar till 12 av de 17 globala målen tillsammans med partnerorganisationerna Hand in Hand India, Hand in Hand Afghanistan, Hand in Hand Eastern Africa och Hand in Hand Zimbabwe.

MÅL 1:

Ingen fattigdom

Mål 1 handlar om att avskaffa fattigdom i alla dess former. Hand in Hand bidrar direkt till detta mål genom sin effektiva fattigdomsbekämpningsmetod, nämligen att skapa försörjningsmöjligheter för fattiga och utsatta människor som därigenom får det ekonomisk bättre. Hittills har Hand in Hand bidragit till att över 19 miljoner människor har fått bättre ekonomiska och sociala förutsättningar, och därmed en möjlighet att bryta den negativa fattigdomsspiralen.

MÅL 2:

INGEN HUNGER

Mål 2 handlar om att avskaffa hunger, uppnå trygg livsmedelsförsörjning, bättre kosthållning och främja ett hållbart jordbruk. Hand i Hand bidrar direkt till detta mål genom att fattiga människor får det ekonomiskt bättre och därmed kan tillgodose sig själva och sina familjers näringsbehov. Dessutom arbetar Hand in Hand med att stärka småbönders jordbruksproduktivitet genom ökad kunskap och färdigheter bland annat genom att införa nya hållbara jordbruksmetoder som stärker förmågan att anpassa sig till klimatförändringar.

MÅL 3: ”SÄKERSTÄLLA HÄLSOSAMMA LIV OCH FRÄMJA VÄLBEFINNANDE FÖR ALLA I ALLA ÅLDRAR”

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

Mål 3 handlar om att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande. Hand in Hand bidrar indirekt till detta mål genom att fattiga människor får det ekonomiskt bättre och därmed kan investera i sin och sina familjers hälsa vad gäller sjukvård, läkemedel, mat, rent vatten, sanitet och hygien. Hand in Hand Sweden stödjer även hand in Hand Indias hälsoprogram vars mål är att öka fattiga människors kunskap om hälsa och hygien och även kunna bistå med grundläggande hälsokontroller. 

MÅL 4: ”SÄKERSTÄLLA EN INKLUDERANDE OCH JÄMLIK UTBILDNING AV GOD KVALITET OCH FRÄMJA LIVSLÅNGT LÄRANDE FÖR ALLA”

GOD UTBILDNING FÖR ALLA

Mål 4 handlar om att säkerställa rättvis utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. Hand in Hand bidrar direkt till detta mål genom att erbjuda fattiga och marginaliserade kvinnor, män och ungdomar entreprenörskapsträning och yrkesutbildning. Dessutom, genom att fattiga människor får det ekonomiskt bättre, har de möjlighet att skicka sina barn till skolan. Hand in Hand India har även en särskild insats som handlar om att öka barns skolgång och kvalité på utbildningen, genom specifika läxläsningscentrum och internatskolor.

MÅL 5: ”UPPNÅ JÄMSTÄLLDHET OCH ALLA KVINNORS OCH FLICKORS EGENMAKT”

JÄMSTÄLLDHET

Mål 5 handlar om att uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt. Hand in Hand bidrar direkt till detta mål genom att framförallt fokusera på kvinnor så att de får en möjlighet till förbättrad ekonomisk inkomst. De kvinnliga medlemmarna vittnar om att de har fått en ökad självkänsla och självförtroende. Så småningom resulterar detta i förbättrad jämställdhet på samhällsnivå genom att fler kvinnor får mod och styrka att höja sin röst i familjen och i samhället. För att uppnå jämställdhet måste även män inkluderas i processen, därmed involveras män i hög grad i Hand in Hands träning och aktiviteter.

MÅL 6:

RENT VATTEN OCH SANITET

Mål 6 handlar om att säkerställa tillgång till rent vatten och sanitetsförvaltning för alla. Hand in Hand bidrar indirekt till detta mål genom att fattiga människor får det ekonomiskt bättre och därmed kan få tillgång till säkert dricksvatten och bättre sanitet. Hand in Hand India har dessutom särskilda insatser inom detta område, genom att installera olika vattenreningstekniker som en del av byprojekten och genom att erbjuda små lån till enskilda hushåll för att installera en toalett.

MÅL 8: ”ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT”

ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT

Mål 8 handlar om att verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning för alla. Hand in Hand bidrar indirekt till detta mål genom sin unika entreprenörskapsmodell där fattiga människor får grundläggande kunskap och redskap för att starta hållbara företag. Inte bara individen utan samhället i stort påverkas genom tillväxt till följd av ökade ekonomiska aktiviteter.

MÅL 10:

MINSKAD OJÄMLIKHET

Mål 10 handlar om att minska ojämlikheten inom och mellan länder. Hand in Hand bidrar indirekt till detta mål genom att se till att fattiga och marginaliserade människor får det ekonomiskt och socialt bättre och därmed kan klyftorna minska mellan individer och olika grupper. Genom att fattiga människor får det ekonomiskt och socialt bättre får de mer mod och styrka att kräva sina rättigheter som medborgare och vara mer delaktiga i viktiga samhällsbeslut.

MÅL 11:

HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN

Mål 11 handlar om att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Hand in Hand bidrar direkt till detta mål genom sina byprogram som består av en integrerad och hållbar utveckling av byar. Målet är så småningom att byarna ska bli självförsörjande och kunna lösa viktiga lokala frågor som rör fattigdom, demokrati, utbildning, hälsa och miljö, vilket resulterar i en hållbar samhällsutveckling.

MÅL 13:

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGEN

Mål 13 handlar om att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser. Hand in Hand bidrar indirekt till detta mål genom att stödja medlemmarna att skapa ’gröna’ företag, det vill säga motståndskraftiga och klimatvänliga företag. Det görs framförallt genom att erbjuda utbildning i hur man startar och driver företag som kan anpassas till förändringar i klimatet. Hand in Hand India har även en särskild miljöinsats där avfallshantering ingår samt fokus på att öka medlemmars medvetenhet kring sunda ekologiska principer i det dagliga livet.

MÅL 15:

EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK MÅNGFALD

Mål 15 handlar bland annat om att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, samt hejda förlusten av biologisk mångfald. Hand in Hand bidrar indirekt till detta mål genom att trädplantering integreras i vissa projekt. Hand in Hand Eastern Africa har även en särskild insats inom bi-odling, som främjar den biologiska mångfalden. 

MÅL 17:

GENOMFÖRANDE OCH GLOBALT PARTNERSKAP

Mål 17 handlar om att stärka och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling och för att säkerställa agendans genomförande av alla de 17 globala målen. Hand in Hand Sweden bidrar direkt till detta mål genom sitt partnerskap med de lokala partnerorganisationerna, till vilka vi tillhandahåller finansiella medel, kapacitetsutveckling, projekt- och programstöd, samt kvalitetssäkring. Hand in Hand främjar strategiskt partnerskap med aktörer från både den offentliga och privata sektorn för att komplettera och effektivisera vårt arbete.

Tillbaka till översiktsbild