TEMA: MADHYA PRADESH
Entreprenörer

TEMA: MADHYA PRADESH

När Hand in Hand bildades så arbetade vi endast i den indiska delstaten Tamil Nadu, men med åren har verksamheten utökats både inom och utanför landet. I just Indien finns vi numera etablerade i sammanlagt åtta delstater och tidigare i år besökte Hand in Hand-Sara en av dem: Madhya Pradesh. 

Madhya Pradesh ligger i centrala Indien och är en av de fattigaste delstaterna i hela landet med en BNP per capita på 849 USD (det genomsnittliga BNP per capita i Indien är 1329 USD); mödradödligheten och spädbarnsdödligheten är bland de högsta i hela Indien, 60 % av alla barn under 5 år är undernärda och 79 % av människorna som bor på landsbygden har inte tillgång till någon toalett.

Vid månadsskiftet oktober/november befann sig vår medarbetare Sara Löfberg på plats i indiska Madhya Pradesh för att besöka några av de projekt som vi driver där tillsammans med Radiohjälpen och Läkarmissionen. De två första dagarna besökte hon Hand in Hands Child Labour Elimination Programme (som får ekonomiskt stöd av Radiohjälpen) och resten av veckan tillbringades med Läkarmissionen för att bevittna starten av vårt gemensamma entreprenörskapsprogram som även innefattar läs- och skrivutbildning för analfabeter.

Efter nästan tre år som programansvarig på Hand in Hand har Sara hunnit med några fältresor till Indien. Det som skiljde den här resan från de tidigare var att hon nu, istället för att besöka projekt i Tamil Nadu, skulle till Madhya Pradesh – en indisk delstat som hon aldrig tidigare varit i. Av den anledningen hade Sara extra mycket intryck att dela med sig av till oss andra efter hemkomsten.

Kände du att det fanns någon övergripande skillnad mellan Madhya Pradesh och Tamil Nadu?

– Ja, det fanns flera, börjar Sara. Det är större fattigdom i Madhya Pradesh, många barn går inte i skolan och skolorna fungerar sämre – lärare dyker till exempel ofta upp sent, eller inte alls, till sina lektioner. Det blir till en ond cirkel eftersom föräldrarna då tar med sig sina barn till arbetet istället, varpå risken är stor att barnen börjar arbeta istället för att utbilda sig.

Sara förklarar vidare att många kvinnor i Madhya Pradesh är analfabeter och att behovet av Hand in Hands läs- och skrivutbildning i samband med träningen i entreprenörskap därför är högre än i till exempel Tamil Nadu. Hon beskriver vidare att hälsoaspekten i delstaten är låg. Kvinnor och barn har ofta inte tillräcklig kunskap om näring, sanitet och hygien vilket påverkar deras hälsa negativt. Dessutom är det vanligt att den sjukvård som staten erbjuder inte når ut till människorna som bor på landsbygden eftersom avstånden inom Madhya Pradesh är stora.

– Det var något som framgick väldigt tydligt för mig under den här resan; vilket fantastiskt samarbete Hand in Hand India har med statliga myndigheter, berättar Sara. De har mycket kontakt med dem och verkar för att de människor vi arbetar med ska få tillgång till, och kunskap om, den service som staten tillhandahåller.

Anser du att projekten löpte på som de skulle?

– Ja! svarar Sara tveklöst. Det kändes jättejättebra! Våra kollegor på Hand in Hand India är verkligen så himla duktiga. De gör mycket kontroller och utvärderingar och har bra koll och bra rutiner – upptäcker man att något inte fungerar så vidtas åtgärder direkt. Att vi gör den här typen av uppföljningsresor är en viktig del av vårt arbete. Det är dels en skyldighet vi har gentemot donatorn, men det är också betydelsefullt eftersom vi och våra systerorganisationer då har möjlighet att stämma av med varandra samt utbyta erfarenheter och kunskaper. Dessutom är det naturligtvis viktigt för oss att se hur arbetet fungerar i praktiken, så att vi sen kan vidareförmedla det i Sverige.

Sara avslutar med att poängtera hur viktigt det är att Hand in Hands arbete i Indien fortsätter, speciellt nu när Sida inte längre ger något bilateralt stöd till landet: 

– Behoven inom landet är så stora så jag känner verkligen att vi är på rätt plats och att vi arbetar med rätt saker, säger hon. Insatserna behövs, det gör de verkligen.

Tillbaka till Entreprenörer