Nyheter

"SATSA PÅ KVINNLIGA GRÄSRÖTTER" - DEBATTARTIKEL I OMVÄRLDEN

Många små mikroföretag utgör en bra grogrund för driftiga entreprenörer och växande företag. En satsning på dem stärker den demokratiska och inkluderande utvecklingen, skriver Charlotte Bohman, Generalsekreterare för Hand in Hand Sweden.

Att bekämpa fattigdom är i dag är en av våra största globala utmaningar. De som tvingas leva i fattigdom berövas framtidstro, hopp och möjligheter. En tredjedel av jordens befolkning, 2,5 miljarder, lever på mindre än 2 dollar per dag och räknas därmed som fattiga. Av dessa lever nästan hälften, 1 miljard, på mindre än 1,25 dollar per dag och räknas därmed som extremt fattig. Att vara fattig kvinna är att vara dubbelt utsatt. Kvinnans begränsade möjligheter till egen försörjning förstärker utsattheten.

Hur kan man då bryta denna fattigdomens onda cirkel?

Det är en komplex fråga och fattigdom måste bekämpas på flera olika plan. Under många decennier har utvecklingsbiståndet fokuserat på hälsa, utbildning samt stöd för mänskliga rättigheter. Många av insatserna har haft positiva effekter på samhällsutvecklingen, som till exempel ökad läskunnighet och minskad förekomst av sjukdomar som polio och malaria. Det är bra, men inte tillräckligt för att skapa ett uthålligt samhälle.

Nu är det dags att höja blicken och ägna mer resurser åt att stimulera den ekonomiska utvecklingen genom hjälp till självhjälp. Genom att skapa jobb och försörjningsmöjligheter för många människor på gräsrotsnivå skapas förutsättningar för en positiv ekonomisk utveckling.

God ekonomisk utveckling är en förutsättning för att på sikt på allvar kunna skapa stabila demokratiska samhällen, förbättra sociala förhållanden och miljön. Genom att fokusera på kvinnor på gräsrotsnivå och deras försörjning uppnås en garanterat positiv effekt på hela familjen med bättre hälsa och fler barn i skola. Bättre försörjningsmöjligheter innebär en stärkt ställning för kvinnan med möjligheter att göra egna val. Därmed stärks den demokratiska och inkluderande utvecklingen.

Hur skapar man då försörjning och jobb?

Jo, genom entreprenörskap och företagande. På det individuella planet är det möjligheten till försörjning som avgör om familjen kan leva ett drägligt liv eller inte. Detta är särskilt tydligt i länder med bristfälligt eller inget socialt skyddsnät, vilket ju kännetecknar en fattig nation. Jobb finns inom offentlig förvaltning men förutsättningar saknas för att offentliga sektorn i fattiga länder ska kunna skapa tillräckligt många nya jobb för att kunna sysselsätta en växande befolkning.

De stora företagen, vare sig de är nationella eller internationella, kan anställa en del men långt ifrån alla som behöver försörjning. Återstår entreprenörskapet och det lilla företagets möjligheter. Individens egen drivkraft bjuder här på oanade möjligheter om bara rätt verktyg erbjuds. Därför är det viktigt att satsa mer på möjligheten att försörja sig genom konkret utbildning i hur man blir ekonomiskt aktiv.

Hand in Hand har utarbetat en modell som består av flera olika, men lika viktiga, komponenter för att stimulera entreprenörskap. Social mobilisering och personlig motivation är lika viktigt som konkret företagsutbildning och tillgång till mikrofinansiering samt stöd till utveckling av marknader.

Många av de fattigaste kan inte läsa och skriva och modellen anpassas därefter. Grundprincipen är dock den samma som vilket företagande som helst; man tillverkar eller handlar med en vara eller tjänst som fyller ett behov på en marknad.  Många små mikroföretag utgör en bra grogrund för driftiga entreprenörer och växande företag. Flera av de små familjebaserade företagen växer till medelstora och större företag och kan på så sätt anställa flera och därmed skapa fler jobb.

Genom att satsa på de kvinnliga gräsrötterna skapas möjligheter för ett samhälle att växa på ett inkluderande sätt. Dessutom minskar risken för korruption radikalt på gräsrotsnivå. De största riskerna för korruption ligger i de stora infrastruktursatsningarna som gruvor och telekommunikation.

Det är dags att ge kvinnors entreprenörskap den betydelse för ekonomisk inkluderande utveckling den utgör.  Ekonomisk utveckling är en förutsättning för att bygga ett uthålligt samhälle med dess nödvändiga institutioner. Detta gäller i fattiga länder likaväl som i rika länder.

Charlotte Bohman, Generalsekreterare för Hand in Hand Sweden

Tillbaka till