SÅ ARBETAR VI MED UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING
Nyheter

SÅ ARBETAR VI MED UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

Vi på Hand in Hand får ofta frågor som berör hur vi mäter våra framsteg och sätter dessa resultat i relation till våra uppställda mål. Av den anledningen vill vi nedan belysa hur vi arbetar med de centrala begreppen uppföljning och utvärdering.

Uppföljning innebär att man observerar och registrerar de aktiviteter som äger rum i ett projekt. Det är en rutinmässig process som görs för att samla in information om alla aspekter av ett arbete – bra som dåliga. Utvärdering betyder att man systematiskt granskar ett pågående eller avslutat projekt. Det görs genom att analysera den insamlade informationen och jämföra den med de fastställda målen.

Uppföljning och utvärdering är viktigt för att säkerställa att vi uppnår de mål vi har bestämt och framförallt för att säkerställa att vi gör rätt saker. Detta är avgörande för att bedöma resultaten och förstå vilka framsteg som har gjorts, men även för att hjälpa till att förbättra både våra nuvarande och framtida projekt. Uppföljning och utvärdering är även viktigt att arbeta med för att ge feedback på projektutveckling till donatorer, genomförandepartners och de människor vi bistår, samt att ta ansvar för de finansiella resurser som används.

Vårt ansvar
Vi har – tillsammans med våra partnerorganisationer i respektive verksamhetsland – ett ansvar att följa upp, utvärdera och rapportera på arbetet vi utför. Vi följer upp och utvärderar löpande både vår övergripande programverksamhet och våra projekt, analyserar vad som går bra och vad som går mindre bra samt hur vi kan hantera och dra lärdomar av resultaten. Våra kollegor i respektive partnerorganisation förser oss varje månad med en statusrapport över utvecklingen. Vi anlitar även externa institut i respektive verksamhetsland som utför granskningar av våra projekt eller den övergripande programverksamheten. Dessa externa granskningar kompletterar våra interna rutiner och används för vårt eget lärande och utveckling, samt för att oberoende vidimera att rapporterad data stämmer väl överens med den interna granskning som gjorts. Externa och oberoende revisorer står för regelbunden revision av både enskilda projekt liksom de årliga årsredovisningarna. Dessa revisioner följer alltid internationell revisionsstandard.

Vårt arbete med uppföljning och utvärdering är ett viktigt verktyg för att vi internt ska kunna säkerställa att vi fokuserar på rätt områden och rätt arbetsmetoder. För våra donatorer belyser det den nytta som deras bidrag ger och säkerställer kvaliteten i vårt arbete.

Tillbaka till