Minskar sårbarheten bland Madhya Pradeshs kvinnor

Kvinnorna på landsbygden i Indien har begränsad kontroll över mark och tillgångar och endast en låg andel är läskunniga vilket gör dem till en särskilt utsatt grupp både ur ett socioekonomiskt, kulturellt och politiskt perspektiv. Madhya Pradesh är en av de minst utvecklade staterna i Indien och en hög andel av befolkningen lever i extrem fattigdom.

Syftet med projektet är att utveckla ekonomisk kapital via bildandet av självhjälpsgrupper, därigenom sker utbildning inom företagande och även koppling till värdekedjor. Vidare syftar projektet till att stärka kvinnornas sociala kapital genom att skapa nätverk av grupper som möjliggör samarbete över större geografiska områden. Detta för att kunna etablera nya företag, stärka befintlig verksamhet och även för att kvinnorna ska kunna kräva sina rättigheter genom att organisera sig. Projektet startade i april 2019 och pågår till och med mars 2022.

Bakgrund

Levnadsförhållandena för människor som lever i extrem fattigdom i Madhya Pradesh kännetecknas, utöver små ekonomiska medel, av en hög andel analfabetism, äktenskap från tidig ålder, hög mödradödlighet, undernäring hos barn och mer övergripande; bristen på grundläggande mänskliga rättigheter.

Hand in Hand Indien har varit aktivt i Madhya Pradesh i nära 10 års tid och har hitintills bildat 12 634 självhjälpsgrupper där 148 994 kvinnor ingår. Försörjningen har säkrats för 80 605 kvinnor och 120 908 arbetstillfällen har skapats i regionen. Arbetet med självhjälpsgrupper har bidragit till att minska fattigdomen och stärka kvinnorna på landsbygdens position.

Självhjälpsgrupperna fungerar stödjande för den ekonomiska verksamheten bland annat genom att tillhandahålla finansiering och var och en av dessa kvinnor som ingått i projektet är numera ekonomiskt och digitalt läskunniga. Det har medfört att kvinnorna kan ta fler självständiga beslut och driva egna företag. Kvinnorna har upptäckt vikten av dem sociala kontakter som möjliggörs via grupperna samt det stöd som finns att hämta under familjekriser.

Projektets huvudmål

Projektets huvudmål

Att bidra till att minska fattigdomen och sårbarheten bland kvinnorna i Madhya Pradesh genom att skapa plattformar för att hantera grundorsakerna till ohållbara livsförhållanden och begränsade förutsättningar att kräva grundläggande rättigheter.

Koppling till FN:s Globala Hållbarhetsmål

Koppling till FN:s Globala Hållbarhetsmål

Eftersom projektet riktar sig till socioekonomisk, kulturellt och politiskt marginaliserade kvinnor fokuserar projektet på FN:s hållbara utvecklingsmål 5 – Jämställdhet och vidare finns det även ett fokus mot utvecklingsmål 10 – Minskad ojämlikhet.

Hållbar fattigdomsbekämpning - effekten av vårt arbete

Hållbar fattigdomsbekämpning - effekten av vårt arbete

Så gör vi skillnad