Säkrar barns välbefinnande och hälsa

Under fyra av de senaste fem åren har Zimbabwe drabbats av svår torka. Torkan har bidragit till att de redan låga vattenreserverna har minskat radikalt. Det är särskilt oroande för samhällena på landsbygden där merparten av invånarna är beroende av jordbruk för att säkra sin och familjens försörjning.

I dagsläget beräknas över en tredjedel av landets 14 miljoner invånare lida av matbrist. Fattigdomen som råder och bristen på mat och rent vatten drabbar landets barn särskilt hårt. Projektet ”Strength in children” pågår i distrikten Shurugwi och Chirumanzu mellan år 2020 och 2022 och finansieras av Radiohjälpen.

Bakgrund

Under 2020 beräknas en tredjedel av Zimbabwes invånare lida av matbrist och vara i stort behov av humanitära insatser. Denna kris har inte kommit som någon överraskning utan som följd av flera decenniers negativa utveckling. De förödande klimatförändringarna har lett till extrem torka och brist på råvaror på grund av dåliga skördar. Samtidigt har priserna på spannmål och andra livsmedel hastigt stigit i samband med inflation.

Eftersom ungefär 80% av invånarna på Zimbabwes landsbygd är helt beroende av nederbörd för sitt jordbruk drabbas de hårt av den extrema torkan med konsekvenser som undernäring och hämmad tillväxt. Befolkningens minskade tillgång till rent vatten leder till bristande hygien som i sin tur ökar risken att drabbas av sjukdomar.

”Strength in children” fokuserar på att kvalitetssäkra livsmedel och öka tillgången till rent vatten och grundläggande sanitet. Dessa två insatser är helt avgörande för att säkra barnens välbefinnande och hälsa. Projektet fokuserar även på att motivera och stärka Zimbabwes barn och ge dem förutsättningar att utvecklas till hälsosamma och starka individer.

Projektets huvudmål

Projektets huvudmål

Att under mat- och hälsokrisen förbättra situationen för barnen i Zimbabwe genom att öka deras motståndskraft mot yttre faktorer som hämmar deras utveckling och påverkar deras möjligheter att hålla sig friska.

Koppling till FN:s Globala Hållbarhetsmål

Koppling till FN:s Globala Hållbarhetsmål

Genom projektets fokus på att säkerställa barns tillgång till näringsrik mat, rent vatten och grundläggande sanitet bidrar Hand in Hand till FN:s hållbarhetsmål 2 – Ingen hunger och 6 – Rent vatten och sanitet för alla. Vidare medverkar projektet till mål 4 – God utbildning för alla – genom att komplettera den reguljära läroplanen med relevant kunskap som barnen behöver för att kunna möta utmaningarna i Zimbabwe, samt mål 5 – Jämställdhet – som genomsyrar hela projektet.

Projektet fokuserar även på att öka barnens medvetenhet kring klimat och hur de kan bidra, och anpassa sig, för att bidra till en hållbar miljö (mål 13). 

Hållbar fattigdomsbekämpning - effekten av vårt arbete

Hållbar fattigdomsbekämpning - effekten av vårt arbete

Så gör vi skillnad