Utmanar rådande maktstrukturer, normer och traditioner

Projektet ”Rise up Woman”, som genomförs i Rajasthan, Indien, startade i maj 2019 och pågår till och med april 2024. Delstaten har, i jämförelse med andra delar av landet, haft en förhållandevis god ekonomisk tillväxt men trots det har inte kvinnors socioekonomiska status utvecklats i samma takt. Projektet syftar till att höja kapaciteten hos marginaliserade kvinnor på landsbygden via organisering i självhjälpsgrupper, inom ramen för ett utbildningsprogram. I programmet ingår bland annat kapacitetsuppbyggnad om hur självhjälpsgrupper kan bildas samt gruppledning. Vidare är målet att utöka affärskompetensen och den finansiella kompetensen.

Bakgrund

Kvinnor i Rajasthans marginaliserade position och ekonomiska utsatthet gör sig gällande bland annat sett till förekomsten av barnäktenskap, dålig hälsa, uteslutning från beslutsfattande processer och analfabetism. Enligt en folkräkning från 2011 hade kvinnorna i delstaten den lägsta kvinnliga läskunnigheten i landet med 52,66% i jämförelse med det nationella snittet som landade på 64,63%. Mikro, små och medelstora företag som ägs av kvinnor i Rajasthan uppgår till endast 14,1 % vilket även det är mycket lägre än motsvarande 19,5 % som är det nationella snittet. Det blir således viktigt att bygga upp socioekonomiskt marginaliserade kvinnors förmåga att både delta och bidra till den växande ekonomin i staten. Projektet kommer även att göra det möjligt för dessa kvinnor att utmana rådande maktstrukturer, normer och traditioner.

Kvinnorna i självhjälpsgrupperna kommer inom ramen för projektet att få affärsutbildning för att förstå verksamhetens karaktär, potentiella risker samt belöningar. Kvinnorna kommer utbildas i att fatta ekonomiska beslut för att efter utbildningen känna sig trygga och motiverade till att etablera egna mindre företag. Självhjälpsgrupper har ofta gynnat kvinnor på landsbygden genom att öka möjligheterna till sparande och krediter samt möjliggjort erfarenhetsutbyte och stöttning. Grupperna fungerar därmed som ett medel för att upphöja kvinnors socioekonomiska status.

Projektets huvudmål

Projektets huvudmål

Bidra till att minska fattigdomen och utsattheten bland marginaliserade kvinnor i Rajasthan genom att reducera grundorsakerna till deras ohållbara försörjning och hitintills begränsade förutsättningar att kräva grundläggande rättigheter.

Koppling till FN:s Globala Hållbarhetsmål

Koppling till FN:s Globala Hållbarhetsmål

Projektet fokuserar på FN:s hållbara utvecklingsmål 5 – Jämställdhet och eftersom projektet riktar sig till marginaliserade kvinnor finns det även ett fokus mot utvecklingsmål 10 – Minskad ojämlikhet. På ett övergripande plan är även utvecklingsmål 1 – Ingen fattigdom i fokus eftersom syftet med projektet är att långsiktigt främja kvinnors försörjningsmöjligheter ekonomiskt och hållbart.

Hållbar fattigdomsbekämpning - effekten av vårt arbete

Hållbar fattigdomsbekämpning - effekten av vårt arbete

Så gör vi skillnad