Fokus på kvinnor och unga

Efter år av ekonomisk och social osäkerhet i Zimbabwe syns inga tecken på förbättring. Tillståndet har snarare förvärrats till följd av minskad ekonomisk verksamhet och pengabrist. De minskade inkomsterna för hushållen har resulterat i att 80 % av befolkningen befinner sig på gränsen till extrem fattigdom (1 USD/dag). Kvinnor och unga hör till de som drabbas värst av följder som matbrist, ekonomisk sårbarhet och exkludering. Projektet ”Green enterprises” pågår i Gwanda, Zimbabwe mellan år 2018 och 2021.

Bakgrund

De sårbara grupperna blir absolut mest drabbade av samhällets ekonomiska och sociala tillstånd. Trots att kvinnorna oftast står för hushållens försörjning får de bara en bråkdel av männens inkomst och tillgångar som mark och livsmedel. Dessutom är deras inflytande i såväl familj som samhälle är begränsat.

Även de unga utesluts i ekonomiska frågor. Utan ett formellt arbete och säkrad inkomst får de sysselsätta sig i osäkra marknader eller förlita sig på familjens tillgångar. De ungas potential och möjligheter att bryta den negativa ekonomiska spiralen hindras på grund av ett lågt ekonomiskt stöd och bristande kunskap inom företagande, teknik och marknadskedjor. Även motivation och självförtroende saknas.

De redan utsatta landsbygdsbornas förhållanden förvärras även i det försämrade klimatet. Befolkningen på landsbygden är beroende av naturresurser – resurser som krymper i en oroväckande takt. Jordbruk som är en stor del av samhällets ekonomi drabbas hårt av den torka som blivit ett vanligt tillstånd i området. Både djur- och växtliv drabbas och miljöns kapacitet försämras med växande ökenområden. Biologisk mångfald hotas och arter försvinner. Detta hotar produktionen av olika livsmedel.

Projektets huvudmål

Projektets huvudmål

Att bidra till en hållbar ekonomisk situation och förstärka motståndskraften mot de klimatförändringar som drabbar kvinnor och unga i Gwanda, Zimbabwe.

Koppling till FN:s globala hållbarhetsmål

Koppling till FN:s globala hållbarhetsmål

De långsiktiga effekterna av projektet förväntas nå mål 1 – Ingen fattigdom, mål 5 – Jämställdhet, mål 8 – Stabila arbeten och ekonomisk tillväxt, mål 12 – Ansvarsfull konsumtion och produktion och mål 13 – klimatåtgärder genom hållbara företag.

Hållbar fattigdomsbekämpning - effekten av vårt arbete

Hållbar fattigdomsbekämpning - effekten av vårt arbete

Så gör vi skillnad