Skräddarsydda träningsprogram möter deltagarnas behov

”Fight Poverty Through Entrepreneurship” arbetar med entreprenörskap, hållbart jordbruk och läs-och skrivkunnighet för att lyfta marginaliserade individer ur fattigdom i ett område som är hårt drabbat av torka, oregelbundna regn och missväxt. Tillsammans med en utbredd analfabetism finns ett stort behov hos områdets småskaliga jordbrukare att få verktyg att förändra sin situation.

Bakgrund

Projektet, som pågår mellan 2018 och 2021 och finansieras av holländska Stichting Cavea, äger rum i Kitui, Kenya. Kitui är ett område där majoriteten av hushållen försörjer sig på småskaligt jordbruk både för egen matproduktion och för att sälja grödor för inkomst. De senaste åren har Kitui drabbats hårt av torka, och hade mellan 2014 och 2019 ihållande vattenbrist. Under 2017 drabbades över 26 000 personer av svält på grund av klimatförändringar. Samtidigt är analfabetismen i området bland landets högsta, där nästan 30% av befolkningen varken kan läsa, skriva eller räkna. Kvinnor och flickor är överrepresenterade bland dessa och har därmed kraftigt begränsade möjligheter och förutsättningar att förändra sina situation. Den redan utbredda fattigdomen, analfabetismen och klimatförändringarna skapar tillsammans en ond cirkel som gör det svårt för kommande generationer att påverka sina framtidsutsikter.

Hand in Hand har tidigare utvecklat och implementerat projekt som integrerar läskunnighet i sitt entreprenörskapskoncept, något som detta projekt vidareutvecklar. I ”Fight Poverty Through Entrepreneurship” organiserar Hand in Hands personal tillsammans med lokala lektioner lärare i läs- och skrivkunskap. Lärarna och Hand in Hands fältpersonal arbetar parvis för att leverera ett träningsprogram skräddarsytt för behoven hos projektdeltagarna. Träning i hållbart jordbruk, effektiv vattenresurshantering och miljö löper som en röd tråd i entreprenörskapsträningen.

Projektets två huvudmål

Projektets två huvudmål

  • En säkrare och mer hållbar försörjning för drygt 1400 utsatta och marginaliserade hushåll i Kitui County i Kenya  – detta innebär att försörjningen ska vara hållbar över tid, ge en högre och mer stabil hushållsinkomst och vara mer motståndskraftig mot klimatförändringar.
  • Ökade läs-, skriv-, och räknekunskaper bland den vuxna befolkningen i Kitui, varav 1000 projektdeltagare också skall medvetandegöras om sina rättigheter, exempelvis till utbildning
Koppling till FN:s Globala Hållbarhetsmål

Koppling till FN:s Globala Hållbarhetsmål

Projektet bidrar huvudsakligen till FNs hållbara utvecklingsmål 1 – Ingen fattigdom, 2 – Ingen hunger, 4 – God utbildning för alla, 5 – Ökad jämställdhet och 15 – Ekosystem och biologisk mångfald.

Hållbar fattigdomsbekämpning - effekten av vårt arbete

Hållbar fattigdomsbekämpning - effekten av vårt arbete

Så gör vi skillnad