Hand in Hand Eastern Africa

Verksamheten i Kenya är inriktad på att nå uthålliga inkomstskapande aktiviteter genom att rikta in sig på fyra steg – social mobilisering, utbildningar i företagande, tillgång till små lån och att stärka värdekedjan – allt för att skapa bättre levnadsvillkor för de fattiga. Ett viktigt tillskott för att bekämpa fattigdom och minska skillnaderna mellan kvinnor och mäns inkomster.

Några av de större projekten har ett tydligt fokus på miljö och klimatanpassning. För många kenyaner på landsbygden har livet blivit svårare i takt med att klimatet förändas, men det går att mildra de negativa effekterna. Mer än 14 000 personer i Kitui utbildas i eko-entreprenörskap.

Genom IKEA-stiftelsen kan Hand in Hand också stödja 43 000 utsatta mödrar och ungdomar i12 distrikt att starta miljövänliga företag. Ett exempel är kvinnliga krukmakare som gör lerspisar. De förbränner veden mer effektivt vilket gör att avverkningen minskar.

Hand in Hand i Kenya har också satsat på att stödja hela byars utveckling. Under två år arbetar man med ekonomisk utveckling och samhällsbygge. Det leder till att byborna får bättre skolutbildning, bättre matsäkerhet, ökad tillgång till hälsovård och bättre boende.

 

 

Situationen i Kenya

Levnadsvillkoren i Kenya har förbättrats de senaste 20 åren. Livslängden bland kenyaner har höjts, skolgången förbättrats och landet har klättrat till plats142 på FNs utvecklingsskala, HDI. Kenya befinner sig nu i mellankategorin. Landet har en växande medelklass, men också en stor grupp fattiga. Nära hälften av befolkningen lever i fattigdom.

Ett flerpartisystem infördes i Kenya 1991, men den kenyanska demokratin har fortfarande stora brister. Den utbredda korruptionen är ett allvarligt problem och drabbar i hög grad den fattiga befolkningen. Ett annat hot är klimatförändringar, många kenyaner är sysselsatta i småskaligt jordbruk som har svårt att stå emot torka eller översvämningar.

Arbete är grunden för att kunna ta sig ur fattigdom, men det räcker inte. För att nå hållbar mänsklig utveckling krävs också hälsovård, sanitet, rent vatten och skolor. I Kenya arbetar Hand in Hand med att förbättra livsvillkoren i hela byar. Utvecklingsprogrammen bygger på Hand in Hands grundkoncept med social mobilisering, yrkesträning, utbildning i entreprenörsskap – men också hälsokontroller, miljöfrågor, demokrati och it- kunskap. I januari 2019 fanns 44 aktiva byprojekt i Kenya.

Vårt resultat hittills i Kenya:

Läs våra månadsrapporter