Kiboko – byprojekt i Kenya
Effekt

Kiboko – byprojekt i Kenya

Byprojektet i Kiboko, Kenya är utvärderat på ett helt nytt sätt och visar fantastiska resultat. För första gången har Hand in Hands projekt utvärderats genom en metod som förutom ekonomisk nytta, också mäter socialt välmående, tex styrkan av att ingå i en social grupp, få ökad trygghet och rådgivning när det behövs.

Lind Invest använde sin metod för att mäta social och ekonomisk utdelning av investerade pengar, SROI Social return of investment i ett Hand in Hands byprojekt i Kenya. Under den tvååriga projekttiden gick över 400 bybor med i självhjälpsgrupper, de startade 225 företag, inkomstökningen hos företagarna var 296%, möjligheten att spara ökade med 166% .

Enligt Lind Invests utvärderingsmodell, där man bland annat också väger in det sociala värdet av grupptillhörighet, möjligheten att få rådgivning och egenförsörjning gav byprojktet i Kiboko sociala och ekonomiska effekter som motsvarar drygt  32 shilling på varje investerad shilling. Ett anmärkningsvärt resultat.

Utvärderingen genomfördes av Lind Invest, det danska familjeföretaget som har specialiserat sig på sociala investeringar. Resultaten presenterades i  februari  2020, och i samma veva beslutade Lind Invest om en donation på 4,5 miljoner kronor i ett samarbete med Hand in Hand Sweden. Detta gör det möjligt att träna och skapa förutsättningar för 2 500 människor att starta egna företag och ta sig ur fattigdom. Programmet löper över tre år och kommer att förbättra levnadsvillkoren för 7 500 människor, vilket i sin tur får positiva effekter på hela lokalsamhället.

Projektmål

Det byprojekt som Lind Invest undersökte i Koboko i Kenya hade som mål att:

  • Ge 450 byinvånare möjlighet att öka sina inkomster
  • Förbättrade levnadsvillkor
  • Minskad fattigdom

Resultat 

  • 414 byinvånare gick med i självhjälpsgrupper
  • 225 företag startades under projekttiden (27 månader)
  • 20 redan existerande företag fick hjälp att växa
  • 21 bybor fick arbete/anställning i de nybildade företagen
  • 296 % ökade sin inkomst
  • 166 % i ökat sparande
  • 164 byinvånare sparade för första gången

Effekt – förbättrade levnadsvillkor

Hand in Hands byprojekt har som mål att stärka levnadsvillkoren för utsatta människor, oftast kvinnor och deras familjer. I Kiboko med omnejd lever 60 % av befolkningen på under 20 kronor per dag. Lind Invest mätte både ekonomisk och social värdeutveckling i projektet. Den ekonomiska visar på höjd inkomst och sparande för deltagarna. Den sociala mäter ökat välmående, ett värde baserat på en omfattande  undersökning i Storbritannien, Social Value Bank. Egenförsörjning, sparande och deltagande i självhjälpsgrupper – för råd och stöd  – bidrar till ett ökat välmående. Det sammanlagda värdet av den sociala effekten blev 30,40 shilling vilket läggs till det ekonomiska värdet, 2,48. Totalt blir nettoeffekterna av projektet 32,88 dvs för varje investerad shilling produceras ett värde som är över 32 gånger så stort.

Lärdomar

Alla effekter av byprojektet i Kiboko kan inte mätas i monetära termer. Förbättrad hälsa till följd av att de som deltar i projektet nu har råd med medicin, bättre hus, mer näringsrik mat mm har inte kunnat mätas. Inte heller har värdet av ett stödjande nätverk eller förbättrad jämställdhet tagits med i utvärderingen. Antagligen skulle dessa effekter höja SROI kvoten.

Läs rapporten i sin helhet här

Tillbaka till Utvärderingar
Hållbar fattigdomsbekämpning - effekten av vårt arbete

Hållbar fattigdomsbekämpning - effekten av vårt arbete

Så gör vi skillnad