KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSMÖTE
Nyheter

KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSMÖTE

Tisdagen den 29 september 2015 kl 17.00 i Hand in Hands lokaler på Nybrogatan 34, Stockholm.

Varmt välkommen till Hand in Hand Swedens extra föreningsmöte som genomförs med anledning av att en styrelseledamot meddelat sin önskan om att få avgå ur styrelsen. För att uppfylla föreningens stadgars krav på antal styrelseledamöter måste därför en ny ledamot väljas in av ett extra föreningsmöte. Anmäl ditt deltagande till info@handinhand.nu eller på telefon 08-517 00 890.

Valberedningen föreslår att det extra föreningsmötet väljer Cecilia Marlow till styrelseledamot fram till nästa ordinarie årsmöte.

Medlemmar har rösträtt på årsmötet.

  • Varmt välkommen!
  • Charlotte Bohman
  • Generalsekreterare Hand in Hand Sweden

Agenda

  • Mötets öppnande
  • Val av ordförande och sekreterare vid mötet
  • Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
  • Godkännande av dagordning
  • Prövning av om mötet blivit i behörig ordning sammankallat
  • Beslut med anledning av ändring av styrelsens sammansättning
  • Mötet avslutas
Tillbaka till