Hälsoutbildning i Indien ledde till ökat välmående och stärkt status
Effekt

Hälsoutbildning i Indien ledde till ökat välmående och stärkt status

Projektet har stärkt kvinnorna och bidragit till en positiv miljö och dialog kring kvinnors hälsa och sanitet. Flera av de kvinnor som har fått hälsoutbildning genom projektet är redo för att själva bli förändringsagenter och bidra till att andra kvinnor får bättre kunskap.

Slututvärderingen av ”Creating a Women´s Health Movement in India to Improve the Lives of Poor Women and their Families”, i Dhar, Madhya Pradesh Indien har gjorts av New Concept Information Systems 2018. Innan projektet startade var hälften av byinvånarna utan utbildning, 90% levde i extrem fattigdom, över 90 % hade inte tillgång till toalett. Projektet finansierades av Hand in Hand Sweden och Svenska Postkodlotteriet och genomfördes mellan juli 2015 och juli 2018.

Projektmål

  • Förbättrad hälsa och välmående för 25 000 kvinnor i 50 byar genom ökad kunskap och självkänsla
  • Stärka kvinnornas status i familj och samhälle
  • Öka tillgången på hälsovård för kvinnorna och deras barn

Resultat

Alla medlemmar i de över 200 självhjälpsgrupper som bildades bekräftade att de hade tagit till sig nyckelbudskapen i utbildningen och förbättrat sin och familjens hygien. Nyblivna mammor ammade sina barn direkt sen de fått kunskap om råmjölkens (colustrum) viktiga hälsoeffekter för de nyfödda barnen. Under projektets treårsperiod startades en hälsorörelse i de 50 byarna. Kvinnorna i självhjälpsgrupperna hade fått tillräcklig kunskap för att förmedla den till andra. Projektet har medfört tydliga förbättringar i byarna. Tillgång till toaletter har ökat, vaccineringar har ökat och fler kvinnor föder barn på klinik. Det allmänna hälsoläget förbättrades i området – 83% av kvinnorna sa att deras hälsokunskap hade ökat och 46% att de hade förändrat sitt beteende.

Effekt – förbättrade levnadsvillkor

Projektet har stärkt kvinnorna och bidragit till en positiv miljö och dialog kring kvinnors hälsa och sanitet. I 40 av byarna har barnadödligheten gått ner till noll. I 23 byar har poliovaccinering fått full täckning. Blodbrist har minskat och flera byar har nått en nivå utan undernäring. Flera av de kvinnor som har fått hälsoutbildning genom projektet är redo för att själva bli förändringsagenter och bidra till att andra kvinnor får bättre kunskap.

Lärdomar

För att kunna behålla de positiva effekterna bör man utbilda en grupp kvinnor som kan fortsätta arbetet med att stärka kvinnors egenmakt efter projekttidens slut.  Fem år vore en bättre projekttid när man arbetar med så gravt marginaliserade och utsatta kvinnor som i den här regionen.

Läs rapporten i sin helhet här

Tillbaka till Utvärderingar