MÅL 1:

MÅL 1: "AVSKAFFA ALL FORM AV FATTIGDOM ÖVERALLT"

Orsaken till att människor lever i fattigdom är ofta att de saknar ett arbete, eller har en så osäker inkomst att de är sårbara för livets utmaningar. När det inte finns några marginaler kan minsta utgift bli ett återfall i fattigdom. Mål 1 handlar om att avskaffa fattigdom i alla dess former. Hittills har Hand in Hands effektiva modell för fattigdomsbekämpning bidragit till att 13,5 miljoner människor har tagit sig ur fattigdomens negativa spiral.
MÅL 1:

Att utrota fattigdom står högst på FN:s lista över de globala målen som ska uppnås 2030. Att det inte är någon omöjlig uppgift visar de senaste årens utveckling. Sedan 1990 har andelen fattiga i världen minskat med 70 procent. Enligt Världsbanken lever idag 10 procent av världens befolkning i extrem fattigdom.  Många har fått det bättre, men fortfarande lever 736 miljoner människor i fattigdom.  Framstegen har främst skett i Asien, medan fattigdomen har varit svårare att bemästra i de afrikanska länderna söder om Sahara. Där ser man nu en ökning av antalet fattiga, som lever på under 1,9 dollar per dag.

Hand in Hand arbetar efter en modell med social mobilisering och självhjälpsgrupper, som leder fram till små familjeägda företag. Resurserna och kraften kommer inifrån människorna a själva. Med rätt stöd kan de få utlopp för sin egen handlingskraft. Sedan starten av Hand in Hand har över 2 miljoner människor, framförallt kvinnor fått utbildning och träning i hur man startar och driver ett litet företag. En småföretagare kan ofta försörja en medelstor familj på fem personer.

När det finns mat till familjen, barnen kan gå till skolan och familjen har en liten sparbuffert som minskar sårbarheten, så följer annat i dess spår. Hälsan förbättras, människor kan bli delaktiga i sin lokala miljö och öka sina kunskaper. Då blir det också lättare att styra över sitt eget liv. Flickor från fattiga hushåll löper större risk att bli mamma i tonåren än flickor från resursstarkare familjer.

Utrotning av fattigdom lägger grunden för hållbara, rättvisa och demokratiska samhällen. Det är ett åtagande för alla FNs 193 medlemsländer. Hand in Hand har tagit till sin uppgift att bidra till detta tillsammansmedsina partnerorganisationer i Indien, Afghanistan, Kenya och Zimbabwe.

 

Läs hur vi bidrar till 13 av 17 globala mål – en översikt