MÅL 5: ”UPPNÅ JÄMSTÄLLDHET OCH ALLA KVINNORS OCH FLICKORS EGENMAKT”

MÅL 5: ”UPPNÅ JÄMSTÄLLDHET OCH ALLA KVINNORS OCH FLICKORS EGENMAKT”

Jämställdhet är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet uppnås när kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, villkor, möjligheter samt makt att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling. Enligt uppgifter från FN så är 70 procent av alla fattiga människor just kvinnor. Vi lever i en värld där kvinnor i fattigdom möter ojämlikhet och diskriminering genom hela livet, lägre löner, hög arbetslöshet och dålig utbildning. Därför arbetar Hand in Hand med att stärka kvinnors roll i såväl familjen som samhället.
MÅL 5: ”UPPNÅ JÄMSTÄLLDHET OCH ALLA KVINNORS OCH FLICKORS EGENMAKT”

Enligt världsbanken lägger kvinnan i genomsnitt 90 procent utav sin inkomst på familjens välbefinnande, medan motsvarande siffra för män är 30–40 procent. Därför är kvinnorna en central roll i utvecklingsarbetet.

Hand in Hands arbete leder till en direkt ökad jämställdhet och till att stärka kvinnor och flickors roll i samhället. Kvinnor får möjlighet till att försörja sig och sina familjer och med en egen inkomst får de en starkare och mer jämlik roll. Kvinnor i fattiga länder lever mer utsatta liv än män, därför är ökad jämlikhet en förutsättning för att skapa mer rättvisa samhällen. De kvinnliga medlemmarna vittnar om att de har lärt sig mer om sina rättigheter, och att de har fått en ökad självkänsla och självförtroende att våga göra sin röst hörd.

Genom en förbättrad jämställdhet får fler kvinnor mod och styrka att kräva sina rättigheter som medborgare och vara mer aktiv i viktiga samhällsbeslut. För att uppnå jämställdhet måste även män inkluderas i processen, därmed involveras män i hög grad i Hand in Hands träning och aktiviteter.

Men arbetet fokuserar främst på att stärka kvinnor, både socialt och ekonomiskt. Genom våra självhjälpsgrupper bildas en stark social gemenskap bland kvinnorna, vilket stärker deras självförtroende. Genom att bistå med utbildning i entreprenörskap, alfabetisering, yrkesträning samt tillgång till säkra mikrolån får de kunskap och förmåga att genom egen kraft förbättra livsvillkoren för sig själva och sina familjer.

I Indien genomförs ett projekt finansierat av Forum Syd där målet är att stärka fattiga och marginaliserade människor i Indien med kunskap och kapacitet att utkräva sina rättigheter från makthavare. Projektet fokuserar bland annat på att öka medvetenheten kring grundläggande rättigheter och jämställdhet då könsdiskrimineringen är hög i landet. Genom detta ska framförallt kvinnor få en ökad förmåga till att förändra sina liv.

Genom våra partnerorganisationer i våra verksamhetsländer har Hand in Hand kunnat nå ut till över 3 miljoner kvinnor.

Läs hur vi bidrar till 13 av 17 globala mål – en översikt