MÅL 4: ”SÄKERSTÄLLA EN INKLUDERANDE OCH JÄMLIK UTBILDNING AV GOD KVALITET OCH FRÄMJA LIVSLÅNGT LÄRANDE FÖR ALLA”

MÅL 4: ”SÄKERSTÄLLA EN INKLUDERANDE OCH JÄMLIK UTBILDNING AV GOD KVALITET OCH FRÄMJA LIVSLÅNGT LÄRANDE FÖR ALLA”

Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet, trots detta beräknar FN att omkring 250 miljoner barn inte kan läsa eller skriva när de når fjärde årskurs och 774 miljoner människor i världen kan varken läsa eller skriva. I Indien beräknas 12 procent av alla barn i åldrarna 5–14 arbetar istället för att gå i skolan, i Kenya ligger siffran på omkring 25 procent, och i Afghanistan 10 procent. Hand in Hand bidrar därför direkt till mål 4 genom att erbjuda fattiga och marginaliserade kvinnor, män och ungdomar entreprenörskapsträning och yrkesutbildning samt öka barns skolgång.
MÅL 4: ”SÄKERSTÄLLA EN INKLUDERANDE OCH JÄMLIK UTBILDNING AV GOD KVALITET OCH FRÄMJA LIVSLÅNGT LÄRANDE FÖR ALLA”

En utbildning av god kvalitet är en viktig grund till välstånd, hälsa och ett jämställt samhälle och den vanligaste orsaken till att barn inte får gå i skolan är just fattigdom. När familjer inte har tillräckligt med pengar behöver barnen därför arbeta för att familjen ska ha råd med mat för dagen. Hand in Hand grundades med målet att utrota barnarbete i Indien. Därifrån utvecklades vår unika arbetsmodell som bygger på att fokusera på framförallt kvinnor genom hjälp till självhjälp, där kvinnorna får verktyg att starta egna små företag. Tack vare den inkomsten, kan de försörja sig själv och sina familjer och därmed kan barnen gå i skolan istället för att arbeta.

I Indien och Kenya genomförs projekt som syftar till att förbättra människors möjligheter till att läsa och skriva. I ett projekt i samarbete med Läkarmissionen fokuserar man på marginaliserade grupper i Kenya med målet att utveckla hållbara företag som skapar jobbmöjligheter. Målet är att nå ut till 11,000 människor varav 80 procent är kvinnor. 8000 av dessa människor få även ta del av läs- och skrivprojektet. Satsningen resulterar även i att barnen får gå i skolan då familjerna har råd att betala skolavgifter och försörja sin familj.

I Indien arbetar Hand in Hand, utöver entreprenörskapsträning för kvinnor, med Child Labour Elimination Program. Där görs det särskilda insatser som handlar om att öka barns skolgång och kvalité på utbildningen, genom specifika läxläsningscentrum och internatskolor. Programmet har utvecklats för att uppnå barnarbetsfria byar. Internatskolorna är uppbyggda för att barn och ungdomar ska kunna ta igen den utbildning de tidigare gått miste om och förbereda dem så de kan fasas in i den statliga skolan. Det finns även övergångsskolor för de äldre barnen som behöver extra stöd och anpassad undervisning i syfte att förbättra kunskaperna i skolan. På så vis ska barnen kunna slutföra sina grundstudier och kunna studera vidare. Läxläsningscentrum ger stöd åt de barn som inte har tillgång till elektricitet hemma eller har föräldrar som varken kan läsa eller skriva. Behovet av extra studiehjälp är därför väldigt betydelsefullt.

Genom satsningar på projektet om barns skolgång i Indien så har omkring 275 000 kunnat börja skolan. Men vad vi även kan se globalt är att många kvinnor i våra verksamhetsländer har fått det ekonomiskt bättre vilket har gjort att fler familjer har råd till att skicka sina barn till skolan. Genom mobiliseringen av människor i självhjälpsgrupper har 1,9 miljoner affärsverksamheter startats vilket har resulterat i över 2,9 miljoner nya jobb.

Läs om hur vi bidrar till 13 av 17 globala mål – en översikt