MÅL 3: ”SÄKERSTÄLLA HÄLSOSAMMA LIV OCH FRÄMJA VÄLBEFINNANDE FÖR ALLA I ALLA ÅLDRAR”

MÅL 3: ”SÄKERSTÄLLA HÄLSOSAMMA LIV OCH FRÄMJA VÄLBEFINNANDE FÖR ALLA I ALLA ÅLDRAR”

Dålig hälsa ligger till grund för att många människor har svårt att ta sig ur fattigdom, kvinnor och flickor är ofta de som drabbas hårdast. Hand in Hand bidrar indirekt till mål 3 i och med att när fattiga människor får det ekonomiskt bättre, kan de därmed investera i sin och sina familjers hälsa såsom sjukvård, läkemedel, mat, rent vatten, sanitet och hygien. En viktigt del i Hand in Hands arbete är även att med olika insatser öka medvetenheten kring hälsa.
MÅL 3: ”SÄKERSTÄLLA HÄLSOSAMMA LIV OCH FRÄMJA VÄLBEFINNANDE FÖR ALLA I ALLA ÅLDRAR”

Fattigdom har en stor inverkan på människors hälsa och begränsar tillgången till den mest basala sjukvård. På grund av detta lider många
människor av bristfällig sanitet och saknar ofta kunskap när det kommer till hygien och exempelvis vikten av att tvätta händerna. Därmed sprids många sjukdomar. Ett stort problem är att den befintliga sjukvården inte når ut till alla människor, som är i behov av sjukvård – i synnerhet på landsbygden – vilket gör att många blir sjuka och inte får den vård de behöver.

I Indien bor hela 70 procent av befolkningen på landsbygden. Kvinnor och flickor är i ett särskilt utsatt läge. I Indien anses tex. kvinnor orena under sin menstruation och det har länge varit en tabu att tala om mens. Var tionde minut dör en kvinna till följd av förlossningskomplikationer. Spädbarnsdödligheten är hög och många kvinnor är undernärda och/eller lider av järnbrist.

Länkar till sjukvården

Människor är ofta inte medvetna om sina medborgerliga rättigheter när det gäller hälsa och rätt till sjukvård, vilket förs över på nästa generation, som gör att hälsoproblemen blir ett hinder för fattiga människor att ta sig ur sin livssituation. Hand in Hand arbetar för att motverka detta genom att vara en direkt länk mellan människor och den sjukvård regeringen erbjuder.

Arbetet innefattar även förebyggande för att motverka sjukdomar, genom att sprida information kring hälsofrågor, och kunskapen om vikten av en god hygien, sanitet samt en bra kost. I de olika byprojekten som bedrivs i Indien erbjuds befolkningen medicinska undersökningar av läkare och sjuksköterskor som besöker de olika byarna.

I ett samarbete med 1,6 och 2,6 miljonersklubben, finansierat av PostkodLotteriet, bedriver Hand in Hand ett hälsoprojekt för kvinnor i Indien ”Women’s Health Movement India” där man framför allt fokuserar på kvinnans hälsa. Målsättningen med projektet är att förbättra hälsosituationen för 25 000 kvinnor i 50 fattiga områden på landsbygden i en av Indiens fattigaste delstater, Madhya Pradesh. Projektet går ut på att aktivt arbeta med att öka både kvinnors och mäns kunskap om kvinnors hälsa, kring frågor om exempelvis menstruation. Därmed ska attityden gentemot kvinnor förbättras, vilket i sin tur ska stärka kvinnors roll i såväl familjen som samhället.

Självhjälpsgruppen, en plattform att sprida kunskap

Genom att mobilisera fattiga i självhjälpsgrupper i olika områden, där de får utbildning och träning i entreprenörskap får kvinnorna även chansen till att starta sina egna företag som kan ge en inkomst och en ekonomisk trygghet och självständighet. De kan därmed investera i sin och familjens hälsa såsom sjukvård, mediciner, mat, rent vatten som resulterar i förbättrade levnadsvillkor för både kvinnor och deras familjer. Förbättrad inkomst ger familjer möjlighet att även ha råd att skicka sina barn till skolan. Självhjälpsgrupperna blir en plattform där kunskapen kan få en spridning mellan släkt och vänner som kan ge positiva effekter på hela samhället.

Hälsoprojektet i Indien har fått bra respons och intresset har varit stort bland byborna som vill ta del av kunskapen. Man kan även se en tydlig attitydförändring när det kommer till personlig hygien och hälsa. Omkring 1000 personer har nu även blivit tränade för att föra kunskapen vidare genom utbildning kring temat.

Läs hur vi bidrar till 13 av 17 globala mål – en översikt