Fördubblade medelinkomster för de mest sårbara
Effekt

Fördubblade medelinkomster för de mest sårbara

Medelinkomsten för 12 000 fattiga hushåll i Madhya Pradesh har fördubblats, effekterna märks och syns hos varje projektdeltagare. 85% av målgruppen har nu ett mikroföretag, mer än hälften har fått en ökad familjeinkomst och nästan alla (98 %) säger att det beror på projektet. För många av kvinnorna, över 90%, sjönk inkomsterna i samband med coronapandemin, men nästan alla säger att de drabbades mindre hårt än sina grannar.

Utvärderingen beskriver den 5:e fasen av ett långsiktigt projekt – Women empowerment and entrepreneurship – i Madhya Pradesh, som startade 2008 för att ge kvinnor grundläggande läs- och skrivkunnighet, kunskap i entreprenörskap och stärkt egenmakt. Projektet drivs av Hand in Hand India, finansieras av Läkarmissionen och stöds av Hand in Hand Sweden.

Projektmål

Det övergripande målet med projektet är att bidra till att minska fattigdom och sårbarhet bland 12 000 människor, främst kvinnor i Madhya Pradesh, genom att angripa de grundläggande orsakerna till svåra livsvillkor. Några av delmålen är

  • Att 30% av målgruppen har ökat sin inkomst med 30% per år
  • Att 500 deltagare ska ha uppgraderat sitt företag från att vara ett familjeföretag till att bli ett mikroföretag.
  • 3 600 kvinnor ska ha lärt sig läsa och skriva

Resultat 

Med självhjälp som den drivande faktorn, har marginaliserade kvinnor som lever i fattigdom fått lära sig de nödvändiga färdigheterna för att starta och driva mikroföretag. Det har lett till en märkbar höjning av inkomsten. Förutom materiella fördelar har projektet även gjort kvinnorna mer benägna att delta i diskussioner i ämnen som rör kvinnors rättigheter – som t ex stopp för våld i nära relationer, hälsa, sexuella och reproduktiva rättigheter. De har också fått stärkt självförtroende i myndighetskontakter t ex för att hävda sin rätt till egendom, kommunala bidrag eller service, som vatten, vägar och dränering.

Effekt – förbättrade levnadsvillkor

För 70 % av hushållen bidrar kvinnor markant till familjens ekonomi. Under projekttiden har familjernas medelinkomst fördubblats. Över 85 % av kvinnorna som deltog i utvärderingen har nu ett mikroföretag och nästan alla (98 %) säger att familjens inkomst har ökat tack vare projektet.

Även om inkomsterna har minskat under pandemin säger 96 % av kvinnorna att de drabbades mindre hårt än sina grannar.

Genom träning i gruppdynamik, läs- och skrivkunnighet, grundläggande ekonomi och kännedom om sina civila och ekonomiska rättigheter har kvinnorna fått stärkt självförtroende och kapacitet att stå upp för sina rättigheter. Det gör projektet hållbart på längre sikt.

Jyoti Sahu, 30 år startade sitt företag mitt under nedstängningen till följd av corona pandemin. Hon öppnade sin affär när bristen på mat var ett stort problem för byinvånarna. Efter att ha pratat med sin man tog hon sina sparpengar, lånade 30 000 rupier från projektet och sin självhjälpsgrupp. Med den grundplåten kunde hon starta affären. Jyoti gick med i en självhjälpsgrupp 2016 och deltog i alla kurser projektet erbjöd. Med ett stärkt självförtroende kunde hon några år senare öppna sin affär som redan går med vinst.

Lärdomar

Utvärderingen ger en del rekommendationer, särskilt med inriktning på utbildning. Träningen kan göras enklare, mer aktivitetsinriktad och i vissa områden vara videobaserad. Utbildningen bör göra skillnad på behoven i nya respektive gamla, etablerade grupper där det mer handlar om stöd för att gå från familjeföretag till mikroföretag.

Ta tillvara erfarenheten från lyckade mikroföretag och förmedla till nystartsföretag. Ett lärocenter för kvinnor kan skapas på nätet för att förenkla erfarenhetsutbyte.

Projektet kan knyta starkare band med regeringsprogram som arbetar med försäkringar, mikrolån, distribution av fröer, plantor och veterinärtjänster.

Läs rapporten i sin helhet här

Tillbaka till Utvärderingar